docs/xic_release_notes

xic3.2 74823Mon Sep 29 4:21:13 UTC 2014
xic4.0 20254Wed Oct 29 19:35:47 UTC 2014
xic4.1 76403Thu Oct 1 3:37:50 UTC 2015
xic4.2 73527Mon Apr 10 4:32:53 UTC 2017
xic4.3 43380Mon May 30 15:23:21 UTC 2022